Blog Vatra

21.12.2016

List intencyjny w sprawie utworzenia Żywieckiego Klastra Energii „Żywiecka Energia Przyszłości”

12 grudnia w siedzibie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu ponad trzydzieści podmiotów, w tym przedstawiciele  lokalnego samorządu, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, wyższe uczelnie oraz parafie jednomyślnie podpisały list intencyjny, dotyczący utworzenia Klastra Energii  „Żywiecka Energia Przyszłości”.Nasza firma znalazła się w ich gronie. 

Klaster energii stanowi cywilnoprawne porozumienie, którego nieodłącznymi elementami są wytwarzanie energii elektrycznej i równoważenie zapotrzebowania. Jednocześnie, konstrukcja Klastra może uwzględniać prowadzenie działalności dystrybucyjnej w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV. Klaster energii reprezentuje koordynator, w tym przypadku Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu.

Podjęte działania doprowadzą do  realizacji wspólnych projektów i zadań pozainwestycyjnych (najważniejszy to Ponadgminny Program Ograniczenia Niskiej Emisji koordynowany przez Związek) oraz indywidualnych inwestycji gmin. Planowane jest również tworzenie tzw. lokalnych spółdzielni energetycznych oraz współpraca z największymi firmami na Żywiecczyźnie na rzecz zmiany wizerunku na przyjazny ekologicznie.

Rolą klastra powinno być lokalne, systemowe wspieranie procesów zarządzania popytem odbiorców oraz wielkością wytwarzania energii z lokalnych, rozproszonych źródeł tak, aby równoważyć popyt i produkcję energii elektrycznej. Jednocześnie dzięki przyłączeniu do "nadrzędnej" sieci dystrybucji, nadwyżki lub niedobory energii w mikrosieci mogą być bilansowane z operatorem systemu dystrybucyjnego.

Podpisanie listu intencyjnego to pierwszy formalny krok, początkiem następnego roku  zainteresowane współpracą podmioty  podpiszą  umowy cywilno-prawne tworzące Klaster.

Warto podkreślić, że w całej Polsce zainicjowano dotychczas tylko kilka tego typu przedsięwzięć, co klasuje Żywiecczyznę na podium w zakresie innowacyjnych rozwiązań klastrowych.

21.11.2016

Dwustopniowa, Innowacyjna, inwerterowa, pompa ciepła Vatra MEZO. (Pompa wysoki parametr).

W ostatnim czasie zakończyliśmy inwestycję i uruchomiliśmy naszą innowacyjną, inwerterową, dwustopniową pompę ciepła Vatra MEZO. W wyniku zastosowanej technologii całoroczny współczynnik sprawności instalacji znacznie wzrósł w stosunku do standardowych pomp ciepła.

Dwustopniowa, inwerterowa pompa ciepła Vatra rozwiązuje problem przygotowania dużej ilości wody użytkowej (zapotrzebowanie takie występuje w budynkach szpitalnych, szkolnych, obiektach sportowych, basenach) bez potrzeby jej gromadzenia w zasobnikach. Dzięki zastosowaniu bezpośredniego podgrzewu przepływu w wymiennikach dwustopniowych możemy uzyskać temperaturę ciepłej wody użytkowej wynoszącą 60-65oC bez dodatkowego źródła ciepła.

Inwerter zastosowany w pompach Vatra MEZO dual pozwala na regulację wydajności w zakresie 20% do 100%. Zastosowano sprężarki typu Scroll, z najnowszymi silnikami, pozwalające na obniżenie zużycia energii elektrycznej. Innowacyjna technologia pozwala na wytwarzanie ciepła o parametrze 85oC w zakresie 20% mocy nominalnej.

W pompie zastosowano sterownik dedykowany do pompy ciepła ( nie regulator przegrzania) który steruje pracą pompy ciepła (elektroniczny zawór rozprężny, inwerter) oraz wydajnością pomp obiegowych dla każdego obiegu indywidualnie (0-10V).

Dwustopniowe Inwerterowe pompy ciepła z dynamicznym podziałem temperatur na nisko (do 60oC) i wysoko temperaturowe (85oC) umożliwiają stosowanie algorytmów pogodowych niezależnie dla każdego obiegu grzewczego.